Oikea tyyppi kaikkiin käyttötarpeisiin

Hager tarjoaa kattavan valikoiman vikavirtasuojakatkaisijoita, joilla voit kattaa sekä perussovellukset että elektronisten laitteiden erikoistarpeet. Elektronisten laitteiden kuten taajuusmuuttajien vikavirtasuojaus asettaa tiettyjä vaatimuksia vikavirtasuojaukselta virheettömän toiminnan takaamiseksi. Tässä infossa esittelemme erityyppisten vikavirtasuojien oninaisuuksia ja käyttökohteita, jatkossa pureudumme tarkemmin uusiin tuotteisiin sekä vikavirtasuojan valintaan eri sovelluksissa.

Tyyppi A

Tyypin A vikavirtasuojat soveltuvat yleisesti piireihin, joissa on pistorasioita ja peruskuormia.  1-vaiheisten kuormien vikavirrat voidaan kytkeä pois A-tyypin vikavirtasuojilla, poislukien puoliaaltotasasuunnattu ja suodatettu 1-vaiheinen kuorma. Jos ei-toivottuja laukaisuja tapahtuu normaalin käytön aikana, tyyppien HI ja B käyttö voi olla avuksi.

Älä suojaa A-tyypillä: Puoliaaltotasasuunnattuja, jännitteen tasaukseen tarkoitetulla kondensaattorilla varustettuja 1-vaiheisia kuormia.

Tyyppi A HI

A HI -tyypin vikavirtasuojatkatkaisijoissa on korkeampi pulssinkestoisuus ja ne ovat lyhytaikaisesti viivästettyjä. Tämän ansiosta laite ei kytkeydy pois päältä impulssimaisesti esiintyvien toiminnallisten vika- ja vuotovirtojen vuoksi.

Pulssimuotoisia vikavirtoja voi ilmetä kytkentätoimintojen tai ympäristön aiheuttaman lyhytkestoisen ylijännitteen tai kondensaattorilla maahan maadoitetun laitteen yhteydessä. A HI -tyypin tuotteiden avulla voidaan varmistaa asennuksen syötön jatkuvuutta.

Käyttökohteet:

 • pitkät ja suojatut kaapelit
 • toimistorakennukset
 • loisteputkivalaistus
 • suojatut rakennukset esim. sairaalat
 • laboratoriotilat
 • virtalähteet varmennettuun virransyöttöön

Tyyppi A S (selektiv)

Vakiotyyppeihin verrattuna niissä on useamman sinijakson laukaisun viivästys. Laukaisuviiveen vuoksi ne toimivat selektiivisesti perään kytkettyjen vikavirtasuojien kanssa. Tämä tarkoittaa, että selektiivisiä tuotteita voidaan käyttää vikavirtasuojauksen etukojeena. Laukaisuherkkyyden tulisi olla 30 tai  10 mA. Nämä tyypit muodostavat palosuojan ja suojauksen epäsuoraa kosketusta vastaan asennusten loppupäässä.

Tyyppi F

Vikavirtasuojatyyppi F sisältää tyypin A HI toiminnot ja havaitsee myös sekataajuiset vikavirrat, 50 Hz:n verkkotaajuudesta 1 kHz:n rajaan saakka. Näitä sekataajuuksia syntyy yksivaiheisista taajuusmuuttajista esim. säädettäessä vaihtovirtamoottorien nopeutta. Jos tämän tyyppinen vikavirta tai purkausvirta esiintyy maata vasten, kytkee F-tyypin vikavirtasuoja virtapiirin pois päältä.

Käyttökohteet:

 • pesukoneet
 • lämmityspumput
 • lämpöpumput
 • ilmastointilaitteet

Tyyppi B+, B, B S

Vikavirtasuojatyyppi B sisältää tyypin F toiminnot ja se voi myös havaita ja kytkeä pois puhdasta tasavirtaa olevat DC-vikavirrat ja AC-vikavirrat aina 100 kHz asti. Se soveltuu käytettäväksi elektronisten laitteiden kanssa.

Käyttökohteet:

 • taajuusmuuttajat
 • UPS-järjestelmät
 • hakkuritehonlähteet
 • korkeataajuusmuuttajat
 • lääketieteelliset laitteet

Palosuojavaatimuksissa käytä tyyppiä B+

Jos asennukselle asetataan palosuojavaatimuksia, on käytettävä tyyppiä B+. Tämän tyyppinen laukaisuominaisuus on sille asetetun vaaraominaisuusrajan (”palontorjuntaraja”) alapuolella ja tarjoaa siten täyden palosuojauksen myös suuritaajuisia vikavirtoja vastaan 100 kHz:n taajuuteen asti.

Vastaavasti tyyppi B ja tyyppi B S (selektiivinen) havaitsevat nämä vikavirrat vain 1 kHz:n taajuuteen saakka ja sallivat korkeamman taajuuden toiminnalliset vuotovirrat (esim. hissijärjestelmissä). Tyypillä B S on laukaisukäyttäytyminen, joka on viivästetty usean siniaallon jakson ajan. Laukaisuviiveen vuoksi ne toimivat ajan suhteen selektiivisesti perään kytkettyjen tyypin B/B+ vikavirtasuojakatkaisijoiden kanssa.

Teksti:
Jyrki Lehtonen
Tekninen asiantuntija
SLO Oy

ABB:n ACxx80 tuoteperheestä synergiaa

ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.

VACON® 100 FLOW parantaa veden pumppausta Kristiinankaupungissa

KRS-Vesi vastaa vesihuollosta Kristiinankaupungin alueella. Kun vesihuollon työjuhtina toimivia pumppuja ohjataan VA­CON 100 FLOW -taajuusmuuttajien avulla, toimintavarmuus paranee, virtaama on tasainen ja paineiskut putkistoon vä­henevät. VACON 100 FLOW on Danfoss Drivesin taajuusmuutta­jasarja, joka on suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä erityisesti veden pumppauksessa.   VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajassa yhdistyvät VACON 100 -sarjan ydinrakenne ja erityistoiminnot, jotka tehosta­vat virtauksensäätöprosesseja. VACON 100 FLOW parantaa pumppujärjestelmien tehokkuutta ja redundanttisuutta, ja siinä on useiden pumppujen samanaikaiseen ohjaukseen suunnitellut toiminnot, esimerkiksi monisäätö- ja rinnansää­tötoiminnot.   Jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja – pehmeästi KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusaseman ja Osvaldin-jätevedenpumppaamon prosessien modernisoinnin yhteydessä pumppujen ohjaukseen valittiin seitsemän VACON 100 FLOW –taajuusmuutta­jaa tehoalueella 5-15 kW. Kolme VACON 100 FLOW -laitetta toimitettiin Friivelin-paineenkorotusasemalle ja neljä laitet­ta Osvaldin-jätevedenpumppaamolle. KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusasemalla oli aiemmin käytössä perinteinen ratkaisu, jossa pääpumppua ohjattiin taajuusmuuttajalla, ja kahden lisäpumpun kytkemiseen tar­vittiin erillinen kontaktorikojeisto. Modernisoinnin jälkeen jokaista kolmea pumppua ohjaa oma VACON 100 FLOW -taa­juusmuuttaja, jolloin erillistä kontaktorikojeistoa ei tarvi­ta. Osvaldin-jätevedenpumppaamolla oli aiemmin käytössä pumppujen suorakäynnistys, mikä aiheutti paineiskuja pro­sessiin ja mekaanista rasitusta laitteistoon. Nyt VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat kiihdyttävät pumppujen moottorit nopeasti, mutta pehmeästi ajonopeuteensa aiheuttamatta mekaanista rasitusta laitteistoon.   Vakiona monipumppusovellus VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajissa on vakiona usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus, mikä parantaa luo­tettavuutta ja tehokkuutta. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta ja pystyvät päättelemään, kuinka monta pumppua kulloinkin tarvitaan, millä nopeudella pumpun tulee toimia ja huomaavat, mikäli yksi moottoreista, pumpuista tai taajuus­muuttajista vikaantuu.   Jos kysyntä ylittää pääpumpun mak­simituoton ja lisäkapasiteetille on tarvetta, apupumput kytketään päälle tarpeen mukaan. Pääpumppu ja apupumput vuorottelevat, mikä säästää energiaa ja vähentää pumppujen kulumista. Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus parantaa luotettavuutta, sillä pumppujen pehmeä käynnistys vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW -laitteen ja usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen käyt­töönotto on helppoa ja nopeaa eikä vaadi erityisosaamista. Monipumppusovellus on nykyaikainen ratkaisu.         Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW tuo tasaisen virtaaman ja paineen Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajalla saavutetaan myös muita tärkeitä etuja, kuten: paremman prosessin ohjauksen optimaa­lisen pumpun ohjauksen VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien tuomia tärkeimpiä etuja KRS-Vedellä ovat tasainen virtaama ja paine. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat mahdollistavat prosessin säädön, minkä ansiosta Osvaldin-jätevedenpumppaamosta virtaama jäteve­denpuhdistamolle on tasainen. Friivelin-paineenkorotusase­malla VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien ansiosta paine pysyy tasaisena.   Säästää energiaa ja tilaa Yksi taajuusmuuttajien tärkeimmistä eduista on energian säästö. Prosessien ohjaaminen taajuusmuuttajilla voi vä­hentää sähkönkulutusta 20-50 %. Energiansäästö on erityi­sen huomattava pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa, kun moottoria käytetään aina prosessin tarpeen mukaisella no­peudella ja joissa energian tarve pienenee suhteessa nopeu­den kolmanteen potenssiin. Taajuusmuuttajateknologia säästää myös tilaa ja kaapeloin­nin määrää. Kaikki KRS-Vedelle toimitetut VACON 100 FLOW -laitteet ovat roiskevesisuojattuja IP54-kotelointiluokan lait­teita, jotka voidaan asentaa laitoksen seinälle lähelle proses­sia. Tällöin säästyy tilaa ahtaissa sähkötiloissa ja kaape­loinnin tarve vähenee. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat ovat ohjanneet pump­puja KRS-Vedellä jo useita vuosia. Danfoss Drivesin taajuusmuuttajateknologia olikin jo ennestään tuttua, sillä jätevedenpuhdistamolla ja muilla ve­denottamoilla on käytetty VACON® CX- ja VACON® NXS -sarjan taajuusmuuttajia pumppujen ohjauksessa ennen VACON 100 FLOW -mallia.

ACS880 teollisuustaajuusmuuttaja

Soveltuu monipuolisesti teollisuuden tarpeisiin ACS880 on taajuusmuuttaja, joka soveltuu laajaan skaalaan erilaisia sovelluksia erittäin tarkan moottorisäätönsä ansiosta.