Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
7.9.2018

Suomen talous kasvaa kohisten ja vientimme vetää hyvin, talouslukujen ennustetaan paranevan koko ajan. Jos yritykset eivät panosta osaamisen kasvattamiseen ja asiakkaiden kuuntelemiseen samalla kun tuote- sekä palveluvalikoiman kehitystä laiminlyödään, trendi muuttaa suuntaa. Omalla toiminnallamme haluamme tarjota kasvualustan teollisuusyritysten kasvulle ja pitkälle nousukaudelle.

Pitkäjänteistä kehitystyötä ja ajantasaista osaamista

Laajensimme logistiikkakeskusta palvelulupauksen ylläpitämiseksi. Haluamme, että asiointi SLO:lla on nopeaa, toimintavarmaa ja helppoa. Olemme laajentaneet tarjontaamme toimitusten seurantapalvelulla, joka on käytössä valtakunnallisesti. Näin olemme saaneet toimintamme läpinäkyväksi ja helposti jäljitettäväksi.

Panostamme vahvasti henkilökuntamme osaamiseen. Tekninen tukemme on ansainnut osaamisellaan jo ABB Value Provider ja SMC Sales Partner -sertifikaatit. Ne ovat todisteita syvällisestä tuotetietämyksestä ja ratkaisukyvystä, mutta kuvaavat myös haluamme edetä vielä pidemmälle osaamistason nostamisessa.

Jatkuvasta tuote- ja palveluvalikoiman kehittämisestä on syntynyt SLO Valinnat. Valintojen tarkoituksena on toimia takuuna sille, että asiakkaamme saavat oikeat ratkaisut kuhunkin sovellukseen ja että voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla.

Haluamme olla se oikea teollisuustoimija ja kumppani juuri sinulle.

Tiesitkö, että teemme myös teollisuuslaitosten laitekannan kartoituksia? Tyypillisesti teollisuuslaitoksien laitekanta on monipuolista ja siten haasteellista ylläpitää. Palvelun tarkoituksena on helpottaa asiakkaidemme arkea. Mietimme jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitämme teollisuuden tuote- sekä palveluvalikoimaa. Haluamme olla se oikea teollisuustoimija ja kumppani juuri sinulle.

Keräämme jatkuvasti tietoa päätöstemme tueksi. Kyselyillä saamme tietoa asiakkailtamme sekä omalta henkilökunnaltamme. Tulosten pohjalta voimme tehdä päätöksiä sekä tuotevalikoiman että myynnin suuntautumisen suhteen. Tulemme jatkamaan tällä hyväksi havaitulla linjalla ja toivomme, että asiakkaamme jakavat jatkossakin näkemyksensä yhtä avoimesti kuin tähänkin asti. Yhteistyö kantaa hedelmää ja kaikki osapuolet hyötyvät, kun voimme palvella laajemmalla valikoimalla ja huomioimalla myös erikoistarpeita.

SLO on teollisuustoimija ja tekninen asiantuntija alueellasi!

Raaka-ainepula uhkaa aiheuttaa teollisuuteen häiriötilan

Pandemian aiheuttamat muutokset taloudessa ovat aloittaneet laajan hintainflaation ja saatavuuspula uhkaa monissa raaka-aineissa ja komponenteissa. Elämä poikkeuksellisissa olosuhteissa siis jatkuu vielä toistaiseksi ja sen vaikutukset koskettavat monia, suoraan tai välillisesti.

VACON® 100 FLOW parantaa veden pumppausta Kristiinankaupungissa

KRS-Vesi vastaa vesihuollosta Kristiinankaupungin alueella. Kun vesihuollon työjuhtina toimivia pumppuja ohjataan VA­CON 100 FLOW -taajuusmuuttajien avulla, toimintavarmuus paranee, virtaama on tasainen ja paineiskut putkistoon vä­henevät. VACON 100 FLOW on Danfoss Drivesin taajuusmuutta­jasarja, joka on suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä erityisesti veden pumppauksessa.   VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajassa yhdistyvät VACON 100 -sarjan ydinrakenne ja erityistoiminnot, jotka tehosta­vat virtauksensäätöprosesseja. VACON 100 FLOW parantaa pumppujärjestelmien tehokkuutta ja redundanttisuutta, ja siinä on useiden pumppujen samanaikaiseen ohjaukseen suunnitellut toiminnot, esimerkiksi monisäätö- ja rinnansää­tötoiminnot.   Jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja – pehmeästi KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusaseman ja Osvaldin-jätevedenpumppaamon prosessien modernisoinnin yhteydessä pumppujen ohjaukseen valittiin seitsemän VACON 100 FLOW –taajuusmuutta­jaa tehoalueella 5-15 kW. Kolme VACON 100 FLOW -laitetta toimitettiin Friivelin-paineenkorotusasemalle ja neljä laitet­ta Osvaldin-jätevedenpumppaamolle. KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusasemalla oli aiemmin käytössä perinteinen ratkaisu, jossa pääpumppua ohjattiin taajuusmuuttajalla, ja kahden lisäpumpun kytkemiseen tar­vittiin erillinen kontaktorikojeisto. Modernisoinnin jälkeen jokaista kolmea pumppua ohjaa oma VACON 100 FLOW -taa­juusmuuttaja, jolloin erillistä kontaktorikojeistoa ei tarvi­ta. Osvaldin-jätevedenpumppaamolla oli aiemmin käytössä pumppujen suorakäynnistys, mikä aiheutti paineiskuja pro­sessiin ja mekaanista rasitusta laitteistoon. Nyt VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat kiihdyttävät pumppujen moottorit nopeasti, mutta pehmeästi ajonopeuteensa aiheuttamatta mekaanista rasitusta laitteistoon.   Vakiona monipumppusovellus VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajissa on vakiona usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus, mikä parantaa luo­tettavuutta ja tehokkuutta. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta ja pystyvät päättelemään, kuinka monta pumppua kulloinkin tarvitaan, millä nopeudella pumpun tulee toimia ja huomaavat, mikäli yksi moottoreista, pumpuista tai taajuus­muuttajista vikaantuu.   Jos kysyntä ylittää pääpumpun mak­simituoton ja lisäkapasiteetille on tarvetta, apupumput kytketään päälle tarpeen mukaan. Pääpumppu ja apupumput vuorottelevat, mikä säästää energiaa ja vähentää pumppujen kulumista. Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus parantaa luotettavuutta, sillä pumppujen pehmeä käynnistys vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW -laitteen ja usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen käyt­töönotto on helppoa ja nopeaa eikä vaadi erityisosaamista. Monipumppusovellus on nykyaikainen ratkaisu.         Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW tuo tasaisen virtaaman ja paineen Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajalla saavutetaan myös muita tärkeitä etuja, kuten: paremman prosessin ohjauksen optimaa­lisen pumpun ohjauksen VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien tuomia tärkeimpiä etuja KRS-Vedellä ovat tasainen virtaama ja paine. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat mahdollistavat prosessin säädön, minkä ansiosta Osvaldin-jätevedenpumppaamosta virtaama jäteve­denpuhdistamolle on tasainen. Friivelin-paineenkorotusase­malla VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien ansiosta paine pysyy tasaisena.   Säästää energiaa ja tilaa Yksi taajuusmuuttajien tärkeimmistä eduista on energian säästö. Prosessien ohjaaminen taajuusmuuttajilla voi vä­hentää sähkönkulutusta 20-50 %. Energiansäästö on erityi­sen huomattava pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa, kun moottoria käytetään aina prosessin tarpeen mukaisella no­peudella ja joissa energian tarve pienenee suhteessa nopeu­den kolmanteen potenssiin. Taajuusmuuttajateknologia säästää myös tilaa ja kaapeloin­nin määrää. Kaikki KRS-Vedelle toimitetut VACON 100 FLOW -laitteet ovat roiskevesisuojattuja IP54-kotelointiluokan lait­teita, jotka voidaan asentaa laitoksen seinälle lähelle proses­sia. Tällöin säästyy tilaa ahtaissa sähkötiloissa ja kaape­loinnin tarve vähenee. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat ovat ohjanneet pump­puja KRS-Vedellä jo useita vuosia. Danfoss Drivesin taajuusmuuttajateknologia olikin jo ennestään tuttua, sillä jätevedenpuhdistamolla ja muilla ve­denottamoilla on käytetty VACON® CX- ja VACON® NXS -sarjan taajuusmuuttajia pumppujen ohjauksessa ennen VACON 100 FLOW -mallia.