Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
10.11.2017

Suuria polttolaitoksia (LCP) koskevat BAT-päätelmät julkaistiin 17.8.2017 EU:n virallisessa lehdessä

Vain päästönsä määräystenmukaisiksi saattaneilla toimijoilla on lupa jatkaa laitoksen käyttöä säädetyn määräajan jälkeen. Aikaa kaikelle tälle on kokonaisuuteen nähden varsin vähän, kuten EU:n direktiiviasioissa useimmiten on käynyt. Oletko sinä jo huomioinut BAT-päätelmien mukaiset velvoitteet polttolaitoksellasi?

BAT kattilavoimalaitoksille

Paras käyttökelpoinen tekniikka eli BAT

Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

BATilla pienempiä päästöjä

BAT-päätelmillä ohjataan EU:n sisällä päästöjen pienentämistä kattilavoimalaitoksissa direktiivin muodossa. Direktiivi (2010/75/EU) koskee kaikkia yli 50 MW polttolaitoksia ja velvoittaa toiminnanharjoittajat tekemään selvityksen laitoksen ympäristöön aiheuttamista päästöistä ja hakemaan lupaa jatkotoimille asioiden saattamiseksi määräysten mukaisiksi. Voit lukea BATista lisää täältä

Vaikutukset yli 50 MW kattilavoimalaitoksille

Teollisuus vaikuttaa ympäristöön

BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristölupien kautta.

Teollisuus vaikuttaa ympäristöön

Teollisuus lähettää päästöjä ilmaan (mm. NOx, SOx, pöly, NH3, N2O) ja veteen (mm. typpi, erilaiset sulfaatit, sulfiitit ja fluoridit) sekä jätteiden ja energian hallintaan liittyvinä yhdisteinä. Yhteensä BAT-päätelmiä näille yhdisteille on 75 kpl.

Aikataulu umpeutuu helmikuussa 2018

Aikataulu BAT-päätelmien mukaisten toimien toteuttamiseksi on tiukka. Toiminnanharjoittajan on tehtävä selvitys ja ympäristölupahakemus päätelmien mukaisista toimenpiteistä. Aikaa on puoli vuotta, kello käynnistyi elokuussa 2017.

Aikataulu on tiukka

Suomessa ELY-keskus arvioi, onko lupahakemus vielä päivitettävä. Luvan jälkeen toiminnanharjoittajalla on neljä vuotta aikaa toteuttaa ja näyttää viranomaisille, että toimenpiteet on viety tuotantoon asti.

Päästöraja-arvot avainasemassa

Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§). Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin.

SLO tarjoaa ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseen

SLO:n tehtävänä on auttaa asiakasta materiaalihankinnoissa ja tuoda kustannushyötyjä materiaalivirtojen toteuttamiseen, jotta teollisuuden toimija voi keskittyä omaan liiketoimintaansa. Ratkaisumme auttavat polttolaitosta sähkönjakelun sekä poltonohjauksen parantamisessa.

Jäännöshappianalysaattoreilla voidaan säätää polttotapahtumassa syntyvien päästöjen määrää, kun hapen määrä piipun suulla tai polttokanavassa kertoo käyttäjälle, miten puhdasta palaminen kullakin hetkellä on. Laadukkaat analysaattorit kestävät erittäin korkeita lämpötiloja, joten niillä saadaan toteutettua kovemmatkin polttoajot.

Sähkönjakeluratkaisuilla voidaan toteuttaa esimerkiksi jo käytössä olleen kattilalaitoksen saneerauksen valitsemalla oikeanlaiset keskijännitemuuntajat.

Ota yhteyttä lähimpään SLO-yhteyshenkilöösi

Asiantuntevat myyjämme ovat valmiina auttamaan sinua, oli kyseessä kattilalaitoksen poltonohjaukseen tai vaikkapa valaistukseen liittyvä asia.

 


Lue myös:

ABB AZ20 – Paras valinta savukaasujen jäännöshapen analysointiin

Siemensin GEAFOL kuivamuuntajat

Osram aqualine Led – helposti asennettava, kosteudenkestävä teollisuusvalaisin

Teollisuuskiertue tavoitti jälleen satoja ammattilaisia

Teollisuuskiertueen 2019 jälkeen on aika vielä kerran kiittää asiakkaitamme, toimittajia sekä suuren taustatyön tehneitä SLO:n ammattilaisia. Kiertuetta voidaan pitää onnistuneena monelta kannalta. Koimme lukemattoman määrän mielenkiintoisia asiakastapaamisia, vierailimme vaativissa teollisuuskohteissa ja saimme verkostoitumismahdollisuuksia asiakkaidemme ja toimittajien kanssa.

Moottoreiden hyötysuhdevaatimukset EU-alueella tiukkenevat

EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.

Hengittävät holkkitiivisteet estävät kondenssiveden muodostumista

Sähköasennukset, elektroniikka ja kosteus eivät sovi hyvin yhteen. Kosteus yhdistettynä elektroniikkaan koteloissa johtaa vikoihin ja laiterikkoihin. Jotta kondenssista johtuvia ongelmia voi ehkäistä, on hyvä ymmärtää kondensaatiokosteuden muodostuminen. Miten kondensaatio muodostuu koteloon? Ilmanpaine, ilman kosteus ja lämpötila vaihtelevat jatkuvasti. Vaikka elektroniset laitteet ja kytkennät sijaitsevat tiiviissä koteloissa, ovat ne alttiina kondensaatiosta aiheutuvalle kosteudelle. Nopeahkot lämpötilanmuutokset johtavat paine-eroon kotelon sisä- ja ulkopuolen välille. Kotelon ulkopuolisen paineen ollessa sisäpuolta suurempi lämpötilan noustessa, imeytyy koteloon kosteampaa ilmaa esimerkiksi kaapeliläpivientien kautta. Tämä johtaa ennemmin tai myöhemmin korroosioon tai jopa oikosulkuun. Kolme tilannetta, jotka synnyttävät kondensiota 1) Kotelon sisäinen lämpötila nousee ja koteloon muodostuu ylipaine. 2) Jos kotelon sisäinen lämpötila on ulkopuolista korkeampi, lämpötilaeron tasaantuessa muodostuu koteloon alipainetta ja laitteeseen imeytyy ilmaa. 3) Kun kotelon sisäinen lämpötila laskee ulkopuolta alhaisemmaksi, kondensoituu koteloon kosteutta ellei paine-ero tasaannu riittävän nopeasti. Kuinka paineentasaus toimii? Käyttämällä hengittävää VentGLAND® holkkitiivistettä tai VentPLUG hengitysnippaa tasaantuu kotelon paine ympäristöä vastaavaksi säilyttäen kotelon IP luokan. Aiemmin on käytössä ollut kalliimpia, enemmän huoltoa ja ylläpitoa vaativia lämmitys- ja tuuletusmekanismeja kondenssiongelman poistamiseksi. Yleinen ratkaisu oli myös koteloon tehtävä vuotoreikä jonka kautta paine tasaantui, tämä tapahtui tietenkin kotelon tiiveyden kustannuksella. Ideaali ratkaisu on poistaa paine-erot kotelon tiiveyttä menettämättä. WISKA oli ensimmäinen valmistaja, joka onnistui valmistamaan hengittävän mutta tiiviin holkkitiivisteen paine-erojen poistamiseksi. [su_table responsive="yes"] WISKA VentGLAND Holkkitiivisteet 1706833 10104412 ESVG 16 metriä, hengittävä, muovi 1705620 10060974 ESVG 20 metriä, hengittävä, muovi 1705621 10100666 ESVG 25 metriä, hengittävä, muovi 1705622 10100801 ESVG 32 metriä, hengittävä, muovi 1705623 10102471 ESVG 40 metriä, hengittävä, muovi 10065899 EMSVG 16 metriä, hengittävä, metalli 1705624 10065900 EMSVG 20 metriä, hengittävä, metalli 1705625 10065901 EMSVG 25 metriä, hengittävä, metalli 1705626 10065902 EMSVG 32 metriä, hengittävä, metalli 1705627 10065903 EMSVG 40 metriä, hengittävä, metalli 1705628 10065904 EMSVG 50 metriä, hengittävä, metalli 1705629 10065905 EMSVG 63 metriä, hengittävä, metalli [/su_table]