Oikein tehty liitos on luotettava ja turvallisuutta edistävä. Huolellisesti toteutetut liitokset ovat myös pitkäikäisiä ja maksavat näin investoinnit takaisin.

Oikea kokonaisuus on turvallisuustekijä

Sähköinen liitostekniikka vaatii toimivan kokonaisuuden, johon kuuluu soveltuvat katkaisu-, kuorinta- ja puristustyökalut sekä yhteensopiva liitin ja oikea kaapeli. Väärä liitosteknologia saattaa aiheuttaa mittavat taloudelliset menetykset sähköpalon tapahtuessa tai pahimmallaan aiheuttaa henkilövahinkoja.

Liitoksessa on suositeltavaa ajatella kokonaisuutta, joka on testattu vaativissa olosuhteissa ja vastaa suoritustasoltaan annettuja normeja. Systeemiajattelun kannalta on tärkeää valita luotettavat ja pitkäikäiset tekniset ratkaisut, joilla varmistetaan korkeatasoinen asennus ja saadaan ennen kaikkea turvallinen sekä varmatoiminen lopputulos.

Materiaali ja rakenne keskeisessä asemassa

Toimivan liitoksen perustana on kaapelijohtimen materiaali ja rakenne. Kupari- ja alumiinikaapeleille soveltuvat liittimet tehdään vastaavista materiaaleista ja siirtymäliittimistä.

On myös mahdollista hyödyntää erikoismetalleja, jolloin saavutetaan pintakäsittelyn kautta kemiallisesti toimiva rajapinta ja luotettava liitosmatriisi. Erilaisia kemiallisia rajapintoja toteutetaan hopeoiduilla, tinatuilla, niklatuilla tai pintakäsittelemättömillä kupari- ja alumiinielementeillä.

Huonoa johtamista ja virumista

Erikoismetallisia liittimiä käytettäessä tulee huomioida, että metallit saattavat olla yhteensopimattomia tai niillä on ominaispiirteitä, jotka pitää huomioida ongelmien välttämiseksi. Tässä on esitelty kolme tyypillisintä ongelmaa.

 1. Alumiinin hapettuminen. Alumiiniset liitokset täytyy suojata hapettumiselta liitosrasvalla, koska hapettunut liitin johtaa huonosti.
 2. Alumiini viruu. Huomioi myös, että alumiinin virumisesta suhteessa kupariin syntyy mekaanista painetta, altistaen liitosten löystymiselle.
 3. Yhteensopimattomat metallit. Väärät materiaaliyhdistelmät saattavat aiheuttaa lämpölaajenemista ja niin ikään johtaa liitoksen löystymiseen.

Johtimet jaetaan neljään taipuisuusluokkaan

Johtimen rakenne voidaan jakaa neljään eri IEC 60228 standardin mukaiseen taipuisuusluokkaan:

 • Jäykät (yksilankaiset) (1)
 • Monisäikeiset (2)
 • Taipuisat (5)
 • Erittäin taipuisat (6)

Johdinpoikkipinta-alat määritellään IEC:n mukaan virrankuormituskyvyn kautta, jonka perusteena ovat johtimen vastus- sekä johtavuusarvot. Nämä selittävät eron nimellispoikkipinta-alan sekä todellisen poikkipinta-alan suhteen tapauskohtaisesti. Mitä hienosäikeisempää johtimen rakenne on, sitä haastavammaksi liitostekniikan toteuttaminen muodostuu.

Kaapelin käsittely

Kaapelin katkaisu ja kuorinta tulee suorittaa työhön soveltuvin työkaluin. Työkalujen ja kuorintaterien kunto tulee tarkistaa säännöllisin ajoin tasalaatuisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Johtimien katkaisu voidaan suorittaa kiila- tai ohitusleikkaavilla työkaluilla, manuaalisesti tai sähköavusteisesti. Näin varmistetaan sileä ja kohtisuora leikkaustulos kaapelin geometriaa vahingoittamatta.

Oikea kuorintatekniikka

Kuorinta tulee suorittaa siten, että eristeen poisto liitäntävaatimusten ja pituuden osalta ei vahingoita johtimia. Mikäli kaapelissa on useita eristekerroksia, tulee huomiota kiinnittää mahdollisiin pituus tai kohtisuoriin viiltoihin, jotka saattavat heikentää eristystä osittaispurkausten tai pintavirran osalta.

Erityistä huolellisuutta on noudatettava puolijohtavan hohtosuojan kuorimisessa ja poistamisessa ja sulkea pois virtatien muodostuminen johtimen ja konsentrisen johtimen välille.

Mekaaninen yhdistäminen tapahtuu muodonmuutoksella

Mekaaninen yhdistäminen toteutetaan puristamalla eristämättömät kaapelikengät, C-liittimet tai pääteholkit johtimen ympärille. Eristettyjen kaapelikenkien liittäminen tapahtuu litistämällä.

Liittimen tekniset ominaisuudet kertovat myös, mille johtimen taipuisuusluokalle liitos on tarkoitettu. Eri versiolle löytyy valmistajilta optimoidut puristusleuat, joilla liittimen muovisen eristeen tai metalliosan vaurioituminen estetään.

Näin varmistat luotettavan, turvallisen ja pitkäikäisen liitoksen

 • Esivalmistele liitoskohta
 • Valitse oikea kaapelin kuorintatekniikka
 • Tarkista liittimen ja johtimen yhteensopivuus
 • Huomioi liittimen mitoitus ja oikea asettelu johtimeen
 • Käytä soveltuvaa puristustyökalua

SLO:n ammattilaisten valinnat apunasi

SLO:n ratkaisut koostuvat kokonaisuudesta, jotka ovat ammattilaistemme valitsemia, pohjautuen asiakkaidemme vaatimuksiin sekä toimittajiemme viimeisimpään teknologiaan. SLO valinnoissa ovat keskeisellä sijalla valitsemiemme valmistajien korkea ammattitaito sekä vuosikymmenten kokemus tuotekehityksestä, valmistuksesta, testauksesta sekä kentältä saatu kokemus varmoista ja luotettavista järjestelmä kokonaisuuksista.

Rajapinta ratkaisee!

 

Vältä nämä asennusvirheet

Luotettava liitos muodostuu sekä mekaanisesti- ja sähköisesti toimivasta kokonaisuudesta. Mekaaninen liitos ei saa asennuksen aikana leikata tai vaurioittaa johtimien säikeitä.

Poikkileikkaantuneet säikeet. Mikäli liitoksen sisälle jäävien säikeiden muodostama poikkipinta-ala muuttuu, poikkipinta-alan muutos muodostaa virranahtoa ja nostaa liitoskohdan ylimenojännitettä, impedenssin kasvaessa. Tämän vaikutuksesta liitoskohta alkaa kuumentumaan ja pahimmillaan aiheuttaa eristeaineen matrisiin heikentymisen mahdollistaen palopesäkkeen muodostumisen.

Väärillä työkaluilla liitoskohtaan muodostuneet terävät kohdat saattavat muodostaa paikallisen sähkökentän gradiantin joka heikentää eristettä ja lopulta aiheuttaa tai mahdollistaa sähköisen läpilyönnin. Heikko mekaaninen liitoskohta on myös liitokseen kohdistuvan vedon yhteydessä riski, joka irrotessaan voi muodostaa valokaaren sekä potentiaalisen palopesäkkeen.

Kohteen mekaaninen rasitus. Mikäli kyseessä on ruuvi- tai pulttiliitos, on soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava, esimerkiksi liikuteltavissa asennuskohteissa, jossa liitokseen kohdistuu mekaaninen rasitus, joka saattaa heikentää ja löysentää liitosta.

Teksti:
Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija
SLO Oy

Pipelife lanseeraa DIVIO:n

– uusi suojaputki verkonrakentamisen tilapäissuojaamiseen

MMKE 1 kV -liitäntäkaapeli pylväsasennuksiin

MMKE 1 kV -liitäntäkaapeli soveltuu erinomaisesti pylväsasennuksiin.

Halogeenivapaat moniputki- ja yhdistelmäkaapelit

Yhdellä tuotteella moneen tarpeeseen AVS-Yhtiöiden moniputkikaapeleissa käytetään ainoastaan halogeenivapaata vaippamateriaalia. Aikaisempi PVC-vaippamateriaali on jäänyt pois loppukäyttäjien uusien tarpeiden ja viimeisimpien rakennusvaatimusten myötä. AVS:n kehittämissä yhdistelmäkaapeleissa sekä pneumatiikka- että viestikaapelit kulkevat saman vaipan alla, mikä vähentää tilan tarvetta ja helpottaa kaapeleiden asennusta.