Olympiastadionin monivuotisessa perusparannus- ja uudistamishankkeessa sähköteknisestä urakoinnista vastasi Assemblin Oy, jonka kumppanina ja sähkötarvikkeiden päätoimittajana puolestaan oli SLO Oy. Projektikaupan tueksi valikoitui toimitus- ja varastointipalveluita, jotka helpottivat käytännön toteutusta.

Suojellun kohteen saneerauksessa rakennettiin myös uudistiloja

Olympiastadionin projektissa sähköteknisen projektinjohtourakan tilaaja oli Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristö, jonka toimialana on rakennuttaminen. Yli 300 miljoonan euron remontti oli kokonaisuudessaan kolmivuotinen, jonka aikana uusittiin muun muassa kaikki Olympiastadionin talotekniset järjestelmät. Saneerauksen lisäksi Stadionille rakennettiin kokonaan uusia maanalaisia monitoimi- ja liikuntatiloja, kuten liikuntagalleria, auditorio ja monitoimisali. Näihin ikonisen urheiluareenan saneeraus- ja uudistiloihin SLO toimitti Assemblinin asennettavaksi kohteen valaisimien lisäksi kaapeleita, kaapeliteitä ja asennustarvikkeita.

Koska kohde on suojeltu, Museovirasto oli vahvasti mukana päätöksenteossa. Kaikki sähkötyöt toteutettiin suojellun kohteen erityispiirteet huomioiden, esimerkiksi tarkka valaisinsuunnitelma tehtiin jo sähkösuunnittelijan pöydällä ja ennen toteutusta suoritettiin eri kohteista mallikatselmuksia, joiden perusteella päätettiin lopullinen toteutusratkaisu. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi kaksi arkkitehtitoimistoa, joissa projektiin oli kiinnitettynä useita arkkitehtejä.

Valaistusratkaisun tie suunnittelusta toteutukseen vaatii yhteispeliä projektikumppaneilta

Käytäntö toi alkuperäiseen suunnitelmaan joitain muutoksia asennus- ja valoteknisistä syistä. Esimerkiksi upotettaville valaisimille ei ollutkaan rakenteissa tarpeeksi tilaa ja vinoissa pinnoissa tarvittiinkin suunnattavuutta. ‑ Huomioimme vaihtoehtoisten valaisimien valinnoissa monia tekijöitä ja suosimme suomalaisia ratkaisuja. Kyllä me jumppasimme valintojen kanssa, mutta lopulta löysimme tuotteet, jotka vastasivat ilmeeltään alkuperäisiä ja täyttivät kaikkien osapuolien asettamat kriteerit, muistelee Assemblinin sähköurakoinnin toimialajohtaja Antti Pessa tyytyväisenä.

Koska valaisimet hyväksytettiin monella taholla, valintaprosessi oli normaalia pidempi. – Aloitimme valaisimien valinnan ajoissa jo vuoden 2018 alussa ja saimme viimeiset valinnat vietyä päätökseen aikataulussaan keväällä 2020. Kun me ja SLO yhdessä panostimme asianhoitoon, monimutkainen ja ajoittain raskaskin valaisinosuus saatiin erinomaisesti toteutettua, muistelee Antti P.

Antti Pessa kiittelee SLOn myyntipäällikkö Antti Rantavuoren asiantuntemusta ja panosta valaisinvalinnoissa sekä avainasiakaspäällikkö Tuomas Jokisen pitkäjänteistä työtä asennustarvikkeiden projektitoimituksissa ja välivarastoinnissa. – Voin sanoa, että SLO:n sitoutuneet myyjät onnistuivat projektissa hyvin joustavuuden, palvelualttiuden ja nopean reagointikyvyn ansiosta.

Myös SLO:n Antti R. ja Tuomas kiittelevät yhteystyötä onnistuneeksi. He nimeävät yhdeksi menestyksen avaintekijäksi molemminpuoliset ja riittävät projektinhoidon resurssit.

Infograafi Olympiastadion
Olympiastadionin ravintola

Projektinjohtourakan jaettu vastuu oli kolmella urakoitsijalla

Projektinjohtourakointi on malli, jossa pääurakoitsijan sijasta on erillinen organisaatio, joka huolehtii toimialansa projektinjohtotehtävistä. Näitä tehtäviä ovat mm. hankinnat, työsuorituksenjohtaminen ja kustannusseuranta.

Olympiastadionin projektissa vastuu oli jaettu kolmelle urakoitsijalle rakennus-, LVIA- ja sähkötekniseen projektinjohtourakkaan.

Projektit nojaavat tavoitteellisesti pitkään ja jatkuvaan yhteistyöhön

Antti Pessa on Assemblinin sähköurakoinnin toimialajohtaja. Hänellä on takanaan jo kaksi vuosikymmentä yhteistä historiaa sekä työnantajansa että SLOn kanssa. – Asiakkaan näkökulmasta SLO on pysynyt perusluotettavana. Tukkuna SLO on pitänyt markkina-asemansa ja on edelleen yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneista tavarapuolella, toteaa Antti P.

SLO tarjoaa monipuolisesti myös palveluita, jotka helpottavat asiakkaiden arkea monella tapaa. Yksi merkittävä apu arjessa on nopea ja palvelualtis tarjouslaskenta. - Sillä on suuri merkitys siinä vaiheessa, kun vastauksia tai hintoja pitää saada nopealla aikataululla, muistuttaa Antti P.

Projektipäällikkö Roope Mutenia on myös pitkän linjan sähköurakoinnin ammattilainen, jolla työuraa on kertynyt pian kaksikymmentä vuotta. Olympiastadionin hankkeessa hän toimi sähkötöiden projektipäällikkönä. – Jokapäiväistä työtäni auttoi palvelualttiit ja osaavat myyjät. Kaikissa projekteissa pidän erittäin tärkeänä helposti saavutettavaa apua. Tämän merkitys korostui Olympiastadionilla konkreettisesti, koska projektissa oli erityispiirteitä, joihin ei törmää kovin usein sähköurakoinnissa. Tässä tilanteessa työnjohtajat ja nokkamiehet todella hyötyivät SLO:n tarjoamasta ulkopuolisesta ammattitaidosta, painottaa Roope.

Antti P. täydentää, että pitkäaikainen asiakassuhde ja myyjien pysyvyys on ensiarvoisen tärkeää, koska silloin kanssakäyminen on myös luontevampaa ja helpompaa. - Mielestäni palvelualttiuttakin on kiireen keskellä enemmän, kun suhde on monivuotinen. Suosimme pitkää yhteistyötä, koska siitä seuraa pelkästään hyvää. SLO:n myyntipäällikkö Antti Rantavuorikin painottaa, että sitoutuneisuus asiakkaan ja SLO:n välillä on yhteinen tavoite, koska edeltävistä projekteista voidaan ottaa oppia ja kehittää yhteistyötä jatkossa.

Suurille työmaille tarvitaan tasaista tavaravirtaa ja varmoja toimituksia

Tyypillisesti suurtyömaan fyysinen koko on sen haaste. Kun kohteissa työskentelee paljon ihmisiä ja työmaiden pinta-aloista puhutaan hehtaareina, pienetkin häiriöt tai aikataulujen muutokset kertautuvat ja kokonaisvaikutus lopussa on jo suuri. Ilman oikeanlaista varautumista työmaa saattaisi pysähtyä tavarantoimitusten aikatauluongelmiin.

Antti P. kertoo, että koko työmaa oli jaettu rakennusteknisen projektinjohtourakoitsijan toimesta kymmeneen lohkoon, joista kaikista oli laadittu omat aikataulut. Assemblinin työt jakaantuivat samalla periaatteella projektinhoitajien kesken. Lohkojen sähköasennustöistä vastasivat omien asentajien lisäksi myös aliurakoitsijat. Päivittäistä työnjohtoa suoritti neljän Assemblinilaisen lisäksi noin viisi aliurakoitsijoiden työnjohtajaa.

Odottaminen on kallista, joten pysähdyksiä haluttiin välttää. Kun homma eteni tavaran saatavuuden puolesta sujuvasti, jäi turha odottelu vähemmälle ja uuteen vaiheeseen siirtyminen onnistui saumattomammin riippumatta siitä, miten lohkojen työt edistyivät suhteessa toisiinsa.

Hankkeen kokonaislaajuus oli 90 000 bruttoneliötä ja työmaan päivittäinen vahvuus 700 henkilöä.

Varastointipalveluilla on tärkeä rooli projekteissa

Tässä projektikaupassa SLO:lta toimitettiin pääpottina valaisimet ja niiden lisäksi kaapeleita, kaapeliteitä ja asennustarvikkeita. Lisäksi SLO:n myyjä valitsi yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuutta tukevia ja toimintaa helpottavia palveluita.

Olympiastadionin projektissa käytössä oli välivarastointi SLO:n logistiikkakeskuksessa ja kaupintavarasto työmaalla. Nämä toivat juuri sitä kaivattua joustoa, jolla projektinhallinta oli helpompaa. - Välivarastointi on hyvä, koska siinä asiakas voi tilata tuotteet ennakkoon ja pitkien toimitusaikojen synnyttämät ongelmat vältetään, muistuttaa SLO:n Antti R.

Välivarastointi on järkevä valinta myös siksi, että esimerkiksi kaapelit ja valaisimet vaativat paljon varastointitilaa ja kohteessa saattaa olla rajalliset varastointitilat. Esimerkiksi Stadionin työmaalle meni lähes 350 km erilaisia kaapeleita ja yli 5 500 valaisinta. -Välivarastointi oli äärimmäisen tärkeässä roolissa tässä projektissa, painottaa Antti Pessa.

Stadionin työmaalla perustuotteistoa ylläpidettiin kaupintavarastossa. Päivittäin tarvittavat pientarvikkeet olivat joustavasti noudettavissa työmaalla sijaitsevasta kontista tarpeen mukaan. Kaupintavaraston etuja ovat varman saatavuuden lisäksi lyhyt toimitusaika ja pienempi hävikki. Kun ei tarvitse tilata ylimääräisiä tuotteita paikkaamaan hävikkiä, syntyy kustannussäästöjä.

SLO:n Tuomas Jokisen vastuulla oli kaapeleiden, kaapeliteiden ja asennustarvikkeiden välivarastoinnin sekä tilauslajittelun hallinnoinnin lisäksi, että kaupintavaraston valikoima pysyi koko projektin ajan tasalla.

Tilauslajittelu apuna työmaalohkojen toimituksissa

Hankkeen kokonaislaajuus oli kenttäalue sekä katsomot mukaan luettuna hengästyttävät 90 000 bruttoneliötä ja työmaan päivittäinen kokonaisvahvuus oli kaikki alueella liikkuvat ihmiset huomioiden 700 henkilöä. Assemblinilta ja näiden alihankkijoilta projektiin osallistui yhteensä noin 150 henkilöä. Koska Olympiastadionin työmaa oli laaja ja työntekijöitä alueella liikkui paljon, oli erittäin tärkeää, että tavara ja tarve kohtasivat. Tilauslajittelu osoittautui tässä toimivaksi ratkaisuksi.

- Kun pakkauksiin merkittiin työmaan lohkotiedot ja vastaanottaja, toimitukset ohjautuivat viitetietojen avulla oikein. Jos tuotteiden tilauksessa ja varastoinnissa olisi käytetty normaalia toimintatapaa, jossa tilausta ja kuormaa ei kohdisteta, metsään olisi menty ja pahasti, painottaa Roope.

Antti P. kertoo, että Tilauslajittelun tapainen toimitus on ollut aikaisemminkin käytössä, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun sitä hyödynnettiin tässä mittakaavassa. – Hyvin toimi, ynnäävät sekä Antti P. että Roope.

- Vaikka olemme suurin sähkötarvikkeiden toimittaja, meillä on myös kattava valikoima eri kokoisiin projekteihin sopivia lisäarvopalveluita.
Antti Rantavuori, myyntipäällikkö SLO Oy.

Olympiastadionin takasisäänkäynti
Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Olympiastadionin maanalainen juoksurata
Mats Vuorenjuuri / Unikuva

Assemblinin kolme vinkkiä suurien projektien projektipäälliköille ja työnjohtajille

  • Mieti kunnolla hankkeen viestintäprosessi. Kun projektissa on osallisena satoja ihmisiä, on äärimmäisen tärkeää, että viestit tavoittavat oikeat henkilöt. Sähköpostia ei voi laittaa koko ajan isolla jakelulla, koska siinä tapauksessa sähköpostien läpikäynti kuormittaa liikaa projektin kaikkia osapuolia.
  • Suunnittele projektin toimihenkilöille selkeä roolitus. Vastuualueet pitää jakaa tarkasti ja selvästi. Päällekkäisiä töitä on turha tehdä, mutta katvealueitakaan ei saisi jäädä.
  • Pidä hallinnolliset ja operatiiviset työt erillään. Vältä operatiivisen henkilöstön kuormittamista hankinta- ja kilpailutusvaiheessa.

Näillä SLO:n palveluilla tuet ja tehostat isoja projektejasi

  • Projektikaupassa hyödynnetään usein SLO:n välivarastointipalvelua joko pottien koon tai tiettyjen tuotteiden pitkien toimitusaikataulujen takia.
  • Isojen työmaiden toimituksiin saadaan ryhtiä esimerkiksi Täsmätoimituksella » ja Tilauslajittelulla ».
  • Tilauslajittelussa ja Täsmätoimituksessa myyjä vapauttaa tuotteita työmaan edistymisen mukaan, jotka toimitetaan sovittujen aikataulujen tai toimitusten aikaikkunoiden mukaan.

SLO ja Assemblin projektiryhmä

Antti Rantavuori / myyntipäällikkö / SLO Oy Roope Mutenia / työnjohtaja työmaalla sähkötyöt / projektipäällikkö / Assemblin Oy Antti Pessa / toimialajohtaja sähköurakointi / Assemblin Oy Tuomas Jokinen / avainasiakaspäällikkö / SLO Oy

 

 

Mikä yritys?

Assemblin Oy on perustettu vuonna 2006, mutta juuret yltävät vuoteen 1980, jolloin yritys toimi Ruotsissa nimellä NVS. Yrityskauppojen ja laajentumisien kautta syntyy nykyinen Assemblin. Vuonna 2019 yhtiöllä oli noin Suomessa 350 työntekijää ja liikevaihtoa kertyi noin 55M€. Koko konsernissa työskenteli noin 6000 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 960M€.  Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä.

Stadion-säätiö sr

Stadion-säätiö perustettiin joulukuussa 1927 ja sen hallinnon päätehtävä on Olympiastadionin rakennuksen ja toiminnan kehittäminen. Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä keskeiset urheilujärjestöt.

Lue seuraavaksi

Amplit Oy tehosti AINOA 3:n työmaan logistista ketjua SLO:n Tilauslajittelulla »

Laiho Group aikataulutti hankintatuotteiden toimitukset Mall of Triplan työmaalle SLO:n välivarastointipalvelulla »

 


Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Ilmakuva: Wellu Hämäläinen. © Stadionsäätiö
Kuvat: Mats Vuorenjuuri / Unikuva ja Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Infograafi: Tanja Pulliainen / SLO Oy

Rustaan saatiin paljon valoa vähällä vaivalla – Logistiikka ja asiantuntijuutta projektille Soneparilta

Kotkan Jumalniemen kauppakeskittymään rakentui uusi kiinteistö, jonka valaistuksen teknisenä asiantuntijana toimi Sonepar Suomi Oy. Tukkuliikkeen logistiikka kuljetti valaisimet täsmällisesti työmaalle. Valaistusratkaisut löytyivät suurimmaksi osin Proton Lightingin valikoimasta.